Algemene voorwaarden LeaseBuddy B.V.

1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

LeaseBuddy: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LeaseBuddy B.V., gevestigd te (4811 KC) Breda aan de Markendaalseweg 48 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72045744;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform en/of de diensten van LeaseBuddy;

Platform: het platform van LeaseBuddy, te vinden op www.leasebuddy.nl, waar Klanten samengevat leaseoffertes van verschillende leasemaatschappijen kunnen laten vergelijken en/of (een) offerte(s) voor een leaseauto van een bij LeaseBuddy aangesloten leasemaatschappij kunnen aanvragen.

Aanbieding: een aanbod, voorstel en/of offerte van een leasemaatschappij voor een Klant tot het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: de leaseovereenkomst voor een voertuig (inclusief de eventuele financiering daarvan) die tot stand komt en wordt gesloten tussen de Klant en een leasemaatschappij door advies- en/of bemiddeling en/of tussenkomst van LeaseBuddy.

Website: www.leasebuddy.nl

2. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens per e-mail bedoeld, tenzij uit de tekst anders blijkt.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van LeaseBuddy, al dan niet via het Platform, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende werkzaamheden of overeenkomsten.

2. Eventuele opdrachten worden geacht uitsluitend aan LeaseBuddy te zijn gegeven en niet aan een bepaalde aan LeaseBuddy verbonden persoon. Opdrachten worden uitgevoerd door of namens LeaseBuddy. Artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten.

3. Niet alleen LeaseBuddy maar ook iedere aan LeaseBuddy verbonden of vroeger verbonden persoon, rechtspersoon en hun rechtsopvolgers kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

3. De aard van de dienstverlening van LeaseBuddy

1. Via LeaseBuddy of het Platform kunnen Klanten leaseoffertes van verschillende leasemaatschappijen laten vergelijken en/of (een) offerte(s) voor een leaseauto van een bij LeaseBuddy aangesloten leasemaatschappij aanvragen en ontvangen.

2. Vanaf het moment dat de Klant een verzoek bij LeaseBuddy of het Platform heeft ingediend fungeert LeaseBuddy alleen als tussenpersoon, waarbij de door de Klant opgegeven informatie wordt doorgestuurd naar een bij LeaseBuddy aangesloten leasemaatschappij. LeaseBuddy verstuurt de Klant vervolgens de van de leasemaatschappij verkregen Aanbieding.

3. De Aanbieding en/of informatie die LeaseBuddy verstrekt is gebaseerd op gegevens die derden verschaffen aan LeaseBuddy. Hoewel LeaseBuddy veel zorg en aandacht besteedt aan haar dienstverlening en het Platform, zal LeaseBuddy nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor welke fout dan ook in de opgegeven informatie (zoals in een Aanbieding of een Overeenkomst) of voor het ontbreken van informatie.

4. Tenzij schriftelijk anders is aangegeven zijn alle Aanbiedingen vrijblijvend, onder de voorwaarde “zolang de voorraad stekt” en kunnen deze door LeaseBuddy en/of de betreffende leasemaatschappij worden herroepen. Kennelijke fouten of verschrijvingen zijn niet bindend.

5. LeaseBuddy is zelf nimmer partij bij een Overeenkomst, noch heeft zij enige volmacht om deze namens de Klant of namens de aangesloten leasemaatschappij te sluiten. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Klant en de leasemaatschappij door overeenstemming tussen de Klant en de leasemaatschappij en door ondertekening van de Overeenkomst door de Klant en de leasemaatschappij.

6. LeaseBuddy garandeert nimmer dat door haar bemiddeling of tussenkomst enige Aanbieding en/of Overeenkomst tussen de Klant en een leasemaatschappij tot stand komt.

7. De leasemaatschappij heeft het recht de kredietwaardigheid van de Klant na te gaan alvorens een Aanbieding te verstrekken of tot het sluiten van een Overeenkomst over te gaan. Ingeval de leasemaatschappij van oordeel is dat de Klant onvoldoende kredietwaardig is, dan zal LeaseBuddy de Klant daarvan in kennis stellen en komt geen Aanbieding en/of Overeenkomst tot stand. LeaseBuddy is in dergelijke gevallen nimmer aansprakelijk voor gemaakte kosten of schade van de Klant.

4. Aanlevering gegevens en informatie

1. De Klant dient alle op het Platform aangegeven gegevens en informatie te verstrekken, dan wel de anderszins door LeaseBuddy of de bij LeaseBuddy aangesloten leasemaatschappij verlangde gegevens en informatie aan LeaseBuddy te verstrekken.

2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan LeaseBuddy – al dan niet via het Platform – verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Klant is voorts gehouden LeaseBuddy te informeren over feiten of omstandigheden die voor opvragen van een Aanbieding en voor het sluiten van een Overeenkomst van belang kunnen zijn.

3. LeaseBuddy heeft het recht om de uitvoering van haar diensten op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in lid 1 en/of 2 genoemde verplichtingen heeft voldaan. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van LeaseBuddy.

5. Uitvoering van de dienstverlening

1. De diensten van LeaseBuddy worden naar beste vermogen uitgevoerd door LeaseBuddy, al dan niet via het Platform. Op LeaseBuddy rust een inspanningsverplichting die in overeenstemming is met de aard van de dienstverlening van LeaseBuddy. LeaseBuddy staat nimmer in voor het bereiken van enig resultaat.

2. LeaseBuddy bepaalt de wijze van uitvoering en welke personen de diensten uitvoeren. LeaseBuddy heeft ook het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

3. Indien er termijnen zijn verstrekt door LeaseBuddy, dan zijn die termijnen slechts indicatief. Een termijn is alleen een fatale termijn indien dat expliciet schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien LeaseBuddy een advies verstrekt, dan is dat advies vrijblijvend. Genoemde prijzen en specificaties zijn slechts een indicatie. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voor afwijkingen is LeaseBuddy niet aansprakelijkheid.

5. Voor het aangaan van een Overeenkomst gaat de Klant akkoord met de relevante voorwaarden van de betreffende leasemaatschappij, zoals weergegeven in de Aanbieding en/of de Overeenkomst.

6. De Klanten dienen zelf na te gaan wat de eventuele fiscale gevolgen zijn van het aangaan van een Overeenkomst en/of het rijden van een leaseauto. LeaseBuddy is in geen geval aansprakelijk voor fiscale gevolgen.

7. LeaseBuddy treedt niet op als verkoper. LeaseBuddy is nimmer verantwoordelijk voor de Aanbieding, de Overeenkomst, noch voor het gebruik, de kwaliteit of de geschiktheid van een door de Klant uitgekozen leaseauto. LeaseBuddy geeft geen garanties en de Klant is ermee bekend dat de leasemaatschappij met wie de Klant een Overeenkomst sluit als enige verantwoordelijk is voor de Overeenkomst en/of de uitvoering van de Overeenkomst. Klachten of aanspraken in dat verband moeten worden behandeld door de betreffende leasemaatschappij of een door deze aangewezen derde.

6. Vergoeding LeaseBuddy

1. Tenzij anders is aangegeven betaalt de Klant geen vergoeding aan LeaseBuddy. LeaseBuddy ontvangt een provisie of een vaste vergoeding van een aanbieder, zoals een leasemaatschappij, als de Klant door bemiddeling of tussenkomst van LeaseBuddy een leasecontract met de betreffende aanbieder sluit.

7. Prijzen, betaling

1. Alle opgegeven of verstrekte prijzen, waaronder bijvoorbeeld die op het Platform, in correspondentie, in een Aanbieding of Overeenkomst, zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. De Klant en de leasemaatschappij zijn zelf verantwoordelijk voor betaling of het incasseren van de tussen hen overeengekomen prijzen en/of vergoedingen. LeaseBuddy is nimmer aan te spreken op enige betalingsverplichting van de Klant.

8. Annulering door de Klant

1.  Indien de Klant een Aanbieding heeft geaccepteerd en/of een Overeenkomst is aangegaan, dan kan het zo zijn dat de betreffende leasemaatschappij kosten rekent of aanspraak maakt op een vergoeding ingeval de Klant de acceptatie van de Aanbieding alsnog intrekt of anderszins de Overeenkomst annuleert. De voorwaarden en de eventuele mogelijkheden tot annulering kunnen per leasemaatschappij verschillen en staan beschreven in de Aanbieding en/of de Overeenkomst van de betreffende leasemaatschappij.

2. Indien een Klant een Aanbieding en/of Overeenkomst annuleert, dan is LeaseBuddy nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel voor de Klant en/of leasemaatschappij ontstane schade van welke aard dan ook.

9. Intellectueel eigendom

1. De dienstverlening trekt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

2. De Klant en bij de dienstverlening betrokken derden erkennen dat het Platform, de content en informatie en het materiaal op het Platform, alsmede de door LeaseBuddy ontwikkelde concepten, presentaties of documentatie die worden gebruikt of ingezet door LeaseBuddy bij de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, tot het intellectuele eigendom van LeaseBuddy behoren en eigendom blijven van LeaseBuddy.

10. Aansprakelijkheid

1. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van LeaseBuddy voor schade van de Klant en/of bij de uitvoering van de dienstverlening betrokken derden, uit welke hoofde dan ook, uitgesloten.

2. Voorzover LeaseBuddy toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade en/of kosten van de Klant en/of bij de uitvoering van de dienstverlening betrokken derden, dan geldt dat in alle gevallen de aansprakelijkheid van LeaseBuddy, uit welke hoofde dan ook, beperkt is tot het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de verzekeraar van LeaseBuddy, vermeerderd met het eigen risico. Voorzover de verzekering niet uitkeert, ongeacht de reden daarvoor, en LeaseBuddy toch aansprakelijk is, is iedere aansprakelijkheid van LeaseBuddy beperkt tot vergoeding van directe schade, met een maximum van EUR 5.000,-.

3. LeaseBuddy is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

4. Elke eventuele aansprakelijkheid van LeaseBuddy vervalt in ieder geval door verloop van één jaar na de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De Klant vrijwaart LeaseBuddy tegen alle aanspraken van derden – en de daaruit voortvloeiende kosten – die samenhangen met of voortvloeien uit diensten voor de Klant en de door de Klant verstrekte informatie.

11. Geheimhouding

1. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LeaseBuddy is het de Klant niet toegestaan de inhoud van door LeaseBuddy verstrekte Aanbiedingen, kortingen of prijzen openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Privacy en persoonsgegevens

1. LeaseBuddy voldoet bij het verwerken en delen van de door de Klant verstrekte persoonsgegevens aan de op haar rustende verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Informatie over de verwerking en het delen van persoonsgegevens door LeaseBuddy is te lezen in de privacyverklaring van LeaseBuddy, die op de Website is gepubliceerd.

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle diensten van LeaseBuddy en met haar tot stand gekomen rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen LeaseBuddy en de Klant, uit welke hoofde dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

14. Overig en wijzigingen

1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door welke oorzaak dan ook nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. LeaseBuddy heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden wordt op de Website gepubliceerd.